CFO

Đặng Trần Hùng

Học vấn/ bằng cấp:

Email: moginholdings@gmail.com
Điện thoại: (+84) 961162826