GIỚI THIỆU

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC

Tư vấn thực hiện phát hành trái phiếu bất động sản Hỗ trợ sắp xếp và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp để IPO Niêm Yết Tư vấn đầu tư mua bán sáp nhập dự án bất động sản và doanh nghiệp SMEs
Image

CÁC DỰ ÁN NÓNG MÀ MAS ĐANG THỰC HIỆN

Tư vấn thực hiện phát hành trái phiếu bất động sản Hỗ trợ sắp xếp và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp để IPO Niêm Yết Tư vấn đầu tư mua bán sáp nhập dự án bất động sản và doanh nghiệp SMEs